agenda ALV 2021

Agenda jaarvergadering 26 november 2021

 

Deze vergadering wordt geheel digitaal gehouden, opgeven per email en dan krijgt U een link om in te bellen. We openen de lijn om 20.00 uur en we beginnen stipt om 20.15 met de vergadering.

 

Agenda :

1.         Opening en mededelingen

2.         Ingekomen stukken

3.         Notulen jaarvergadering 2020 (worden vooraf op website gepubliceerd en ook per   email, alleen goedkeuring) zie hier

4.         Financieel verslag 2020

5.         Kascommissie (verslag en benoeming nieuwe commissie) 

            Kascontrole door Hendrik Zwetsloot  en Dolf Peet (reserve Dimitri van Zon)

6.         uitgebreid Jaarverslag winter 2020/2021

7.         Bestuur, voorzitter Jan Blok is aftredend en ook herkiesbaar. 

            Tegen kandidaatstellingen dienen conform de statuten te worden ingediend.

8.        Veiligheid en drukte op het ijs !

9.        plannen seizoen 2021/2022  “Robben on tour”, wedstrijden etc

 

10.      Een nieuwe Robben trofee !!!

11.       Rondvraag

 

 

We laten veel beeld materiaal zien van de afgelopen winter, vooraf tussen 20.00 -en 20.15 uur en na afloop

© Robben 2020